logo reytt/hvítt
 Um Tjóðsavnið       Deildir       Tíðindi        Stuðul      Upplatingartíðir       Ofta spurt        English  
TJÓÐSAVNIÐ  LANDSBÓKASAVNIÐ LANDSSKJALASAVNIР    
leita í søvnum 4   bøkur og skjøl 3      náttúra 4 fornminni 4 framsýning, mentan, náttúra, skúlatænasta
SambandÁrsfrágreiðingar
ANORDNING NR. 888 FRÁ 8. DECEMBER 1999 OM IKRAFTTRÆDEN FOR FÆRØERNE AF LOV OM FOLKEKIRKENS KIRKEBYGNINGER

--------------------------------------------------------------------------------
Anordning nr. 888 af 08.12.1999
Broytingar eftir 1. januar 1999 og kunngerðir
--------------------------------------------------------------------------------

Kapitel I Formål
Kapitel II Kirkebygninger
Kapitel III Tilsyn
Kapitel IV Særligt tilsyn
Kapitel V Ikke-selvejende kirker
Kapitel VI Særlige bestemmelser
Kapitel VII Klageadgang
Kapitel VIII Ikrafttrædelse
Nr. 888 8. december 1999

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I medfør af § 49, stk. 2, i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 454 af 11. juni 1992, som ændret ved lov nr. 433 af 1. juni 1994 og ved lov nr. 391 af 22. maj 1996, bestemmes, at loven skal gælde for Færøerne i følgende affattelse:

Kapitel I
Formål

§ 1. Denne lov har til formål 1) at virke til, at folkekirkens kirkebygninger danner den bedst mulige ramme om menighedens gudstjenester, de kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter, og
2) at sikre, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygninger.


Kapitel II
Kirkebygninger

§ 2. Opførelse af kirker og nedbrydning af kirker skal godkendes af Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender.
Stk. 2. Forinden en ny kirke indvies, skal der afholdes et afleveringssyn efter regler, der fastsættes af Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender.
Stk. 3. Udvidelse, ombygning og ændring af kirkebygninger skal godkendes af stiftsøvrigheden.

§ 3. Menighedsrådet sørger for vedligeholdelse af kirken og dens inventar og udsmykning.
Stk. 2. Nærmere regler herom samt om nyanskaffelse af inventar m.v. fastsættes af Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender.

§ 4. Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender kan fastsætte bestemmelser om forsikring af kirkebygninger, deres inventar og andet løsøre.

§ 5. Ved enhver kirke skal der være en af provsten autoriseret protokol. Nærmere regler om protokollens førelse fastsættes af Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender.

§ 6. Landsarkitekturin og Føroya Fornminnissavn yder Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender og stiftsøvrigheden sagkyndig bistand i forhold, der vedrører kirker.
Stk. 2. Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender kan udpege særligt sagkyndige til at rådgive i spørgsmål om varmeanlæg, orgler, klokker og andre forhold, hvor vejledning skønnes ønskelig.

Kapitel III
Tilsyn

§ 7. Menighedsrådet har det daglige tilsyn med kirken.

§ 8. Hvert år inden 1. oktober skal menighedsrådet sammen med en bygningssagkyndig, der udpeges af provstiudvalget, foretage syn over kirken.
Stk. 2. Synet bortfalder det år, hvor provsten i medfør af § 10 foretager syn over kirken.

§ 9. Om synsforretningen foretages tilførsel til kirkens protokol. En udskrift af denne indsendes til provstiudvalget, der afgør, hvad der videre skal foretages.

§ 10. Med ikke over 3 års mellemrum skal provsten og en bygningskyndig person, der er udpeget af stiftsøvrigheden, sammen med menighedsrådet foretage syn over kirken. Dette syn ledes af provsten, der fastsætter datoen for synet og indkalder menighedsrådet til deltagelse i synet. Forretningen indføres i en for hele provstiet fælles synsprotokol og i kirkens protokol. Provsten sender en udskrift af forretningen til provstiudvalget, der afgør, hvad der videre skal foretages.

§ 11. Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender fastsætter nærmere regler om afholdelse af de i §§ 8-10 nævnte synsforretninger.

§ 12. Provstiudvalget fastsætter en frist for afhjælpning af de mangler, der er udsat ved synet.
Stk. 2. Provsten kan foranledige, at udførelsen af synsudsatte arbejder kontrolleres ved et ekstraordinært syn, jf. § 15.

§ 13. Inden en måned efter, at menighedsrådet har modtaget meddelelse om provstiudvalgets afgørelse i henhold til §§ 9 og 10, dog senest inden udløbet af den af provstiudvalget fastsatte frist for manglernes afhjælpning, kan afgørelsen af menighedsrådet indbringes for stiftsøvrigheden.

§ 14. Spørgsmålet om, hvorvidt der i henhold til synsforretningen er pålagt kirken noget, som ikke lovligt kan pålægges den, kan af menighedsrådet indbringes for domstolene ved sagsanlæg inden to måneder efter, at menighedsrådet har modtaget meddelelse om afgørelsen.

§ 15. Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender, stiftsøvrigheden eller provsten kan foranledige, at der afholdes et ekstraordinært syn efter reglerne i § 10.

§ 16. Bestemmelser om ydelse af vederlag og befordringsgodtgørelse til deltagere i synsforretninger fastsættes af Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender.

Kapitel IV
Særligt tilsyn

§ 17. Ved hovedistandsættelse eller større udvidelse af en kirke kan Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender nedsætte et særligt syn bestående af 3 sagkyndige personer. Synets beføjelser fastsættes af Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender i hvert enkelt tilfælde.

Kapitel V
Ikke-selvejende kirker

§ 18. Opgaver og beføjelser, der ved denne lov er henlagt til menighedsrådet, varetages ved kirker, der ikke er selvejende, af den, der ejer kirken.

§ 19. Det udvalg, der er nævnt i § 19 i lov om menighedsråd, skal være til stede ved syn over kirken, jf. § 8 og § 10.

Kapitel VI
Særlige bestemmelser

§ 20. Loven gælder for valgmenigheders kirker med de fravigelser, som måtte blive fastsat af Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender.

Kapitel VII
Klageadgang

§ 21. Landsstyremanden for Kirkelige Anliggender fastsætter nærmere regler om klageadgang over afgørelse efter kapitel I-VI.

Kapitel VIII
Ikrafttrædelse

§ 22. Anordningen træder i kraft 1. januar 2000.
Friðing, vernd, loyvisgeving, stuðul

Løgtingslóg nr. 19 frá 16. september 1948 um friðan av fornminnum og bygningum, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 11 frá 19. apríl 1972.

Løgtingslóg nr. 92 frá 21. desember 2004 um vernd av fornlutum í havinum.

Løgtingslóg nr. 14 frá 28. februar 2013 um mentanarsøgulig skip

Anordning nr. 888 fra 8. december 1999 om ikrafttræden for Færøerne af lov om folkekirkens kirkebygninger.

Kunngerð um átekning og stuðul til mentanarsøgulig skip.

Kunngerð nr. 13 frá 11. februar 2000 um bygningar fólkakirkjunnar.

Kunngerð nr. 28 frá 18. mai 2004 um skúlabókasøvn.

Kunngerð nr. 120 um serliga fuglaveiðu frá 21. november 1986.

Kunngerð nr. 60 um ræning av lomvigareggum frá 16. mai 1986.

Kunngerð nr. 87 frá 20. september 2007 um friðing av hvali.

Kunngerð nr. 125 frá 19. september 2011 um lógarbundna játtan og stuðulsjáttan

Kunngerð nr. 52 frá 5. desember 1957: Reglugerð fyri grunnin til varðveitingar av fornminnum í Kirkjubø.

Skjalasavnsvirksemi
Løgtingslóg nr. 49 frá 28. apríl 1992 um Føroya Landsskjalasavn (føroyska arkivlógin).

Kunngerð 117 frá 5. juli 1995 um almenn savnindi og virksemið hjá Føroya Landsskjalasavni.

Avtala millum Forsætismálaráðið og Føroya landsstýrið um savnindi ríkisins í Føroyum.

Lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007 om arkivloven (danska arkivlógin).

Reglur um vraking av ávísum savnindum hjá almennum stovnum, 2010.

Bókasavnsvirksemi
Løgtingslóg nr. 79 frá 8. mai 2001 um bókasøvn, sum broytt við løgtingslóg nr. 148 frá 20. desember 2005.

Kunngerð nr. 4 frá 20. januar 2012 um avhending av skyldueintøkum til Landsbókasavnið.

Reglugerð frá 15. juli 2003 fyri býtið av bókasavnsgjaldinum

Musealt virksemi
Løgtingslóg nr 26. Frá 17.august 1955 um Føroya Náttúruripasavn, seinast broytt við løgtingslóg nr. 66 frá 10 mai 2000.

Løgtingslóg nr. 32 frá 2. mai 1952 um fornminnissavn, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 24 frá 9. apríl 1964.

Løgtingslóg nr. 17 frá 9. mai 1972 um bygdasøvn við mentunarsøguligum týdningi, sum broytt við løgtingslóg nr. 88 frá 17. juli 1986.